Umowa licencji niewyłącznej

CStore S.A. z siedzibą al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000846769, NIP 5862356855, kapitał zakładowy 1 083 321,60 zł, reprezentowany przez: Dawid Paszek – Prezes zarządu , zwanym dalej: Licencjodawcą

a

(Dane firmy wypełnione w formularzu zamówienia) zwanym dalej Licencjobiorcą

§1 – Zapewnienia stron

 1. 1. Licencjodawca oświadcza, że jako twórca i wyłączny uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych, w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej jest uprawniony do udostępniania na zasadzie licencji niewyłącznej, prawa do korzystania ze standardowego oprogramowania do obsługi sklepu internetowego pod nazwą CStore, zwanego w dalszej części umowy „Oprogramowaniem”;

§2 – Zakres licencji

 1. 1. Przez zawarcie niniejszej umowy licencjodawca udziela licencjobiorcy odpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z oprogramowania, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
 2. 2. Udzielona licencja obejmuje niewyłączne prawo używania oprogramowania, o którym mowa, do bieżącej obsługi jednego, prowadzonego przez licencjobiorcę sklepu internetowego, zarejestrowanego na serwerze Licencjodawcy.
 3. 3. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie będące przedmiotem licencji stanowi integralną całość i jako takie jest przedmiotem prawa autorskiego przysługującego Licencjodawcy, obejmującego w szczególności uprawnienie do:
  a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie
  b) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu programu lub jego kopii.
 4. 4. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że w związku z zakresem udzielonej licencji, wynikającym z §2 ust. 2 niniejszej umowy, nie przysługuje mu w szczególności uprawnienie do:
  a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek,
  b) dokonywania zmian w kodzie źródłowym;
  c) przeniesienia praw wynikających z niniejszej licencji na inną osobę;
 5. 5. W razie wątpliwości należy domniemywać, że uprawnienia w odniesieniu do oprogramowania będącego przedmiotem licencji, których wyraźnie nie przyznano Licencjobiorcy, przysługują Licencjodawcy;
 6. 6. Licencjobiorca nie może – bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Licencjodawcy – usuwać lub czynić niewidoczną treści: „<a href=”http://www.cstore.pl” title=”Sklepy internetowe CStore”>Sklepy internetowe CStore.pl</a>” widniejącej na każdej stronie Oprogramowania;
 7. 7. Czasy reakcji zgłoszeń dla oprogramowania działającego w trybie produkcyjnym tj. opublikowanych pod docelową domeną, kierowanych drogą mailową na bok@cstore.pl (liczone w godzinach pracy w dni robocze 8 – 16): – Zgłoszenia krytyczne (m.in. brak dostępnego sklepu, brak możliwości składania zamówień), rozpoczęcie analizy problemu w przeciągu do 4 godzin od momentu zgłoszenia (wymagane zgłoszenie mailowe oraz telefonicznie); – Pozostałe zgłoszenia (zgłoszenia które nie są zgłoszeniami krytycznymi), rozpoczęcie analizy problemu w przeciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia drogą mailową.

§3 – Dane dostępu

 1. 1. Licencjodawca zobowiązuje się przekazać Licencjobiorcy dostęp do panelu administracyjnego oprogramowania.
 2. 2. Przekazanie danych dostępu przez Licencjodawcę nastąpi po dokonaniu przez Licencjobiorcę opłaty z tytułu udzielonej licencji oraz pierwszego okresu korzystania z licencji.

§4 – Wynagrodzenie

 1. 1. Z tytułu udzielonej licencji licencjodawca nabywa prawo do wynagrodzenia określonego w cenniku obejmująca opłatę roczną (abonament);
 2. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, powiększone o należny podatek VAT, będzie płatne z góry na podstawie faktur vat proforma wystawianej przez Licencjodawcę lub za pośrednictwem systemu płatności online udostępnionego przez Licencjodawcę, po złożeniu zamówienia na sklep, przed jego uruchomieniem.
 3. 3. Licencjobiorca traci prawo do korzystania z oprogramowania objętego niniejszą umową, w razie powstania zaległości w regulowaniu wynagrodzenia należnego za udzielenie licencji, przekraczającej 7 dni. W sytuacji, o której mowa, Licencjodawca jest uprawniony do przedsięwzięcia niezbędnych środków, celem zablokowania Licencjobiorcy dostępu do oprogramowania stanowiącego przedmiot licencji;

§5 – Czas trwania licencji

 1. 1. Niniejsza umowa zawarta została na czas określony 12 miesięcy, po tym okresie przechodzi w umowę na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia dla obu stron.
 2. 2. Wypowiedzenie licencji przez Licencjodawcę nie stanowi podstawy zwrotu na rzecz Licencjobiorcy wynagrodzenia w jakiejkolwiek części ani nie uzasadnia jakichkolwiek innych roszczeń wobec Licencjodawcy.

§6 – Postanowienia końcowe

 1. 1. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron;
 2. 2. W sprawach niniejszą umową nieuregulowanych zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia  24.02.1994 r. – Prawo autorskie i prawa pokrewne (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.);
 3. 3. Ewentualne spory związane z zawarciem, wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy podlegają jurysdykcji krajowej sądów polskich i będą rozstrzygane przez rzeczowo właściwy sąd siedziby strony pozwanej;

 

UMOWA POWIERZENIA („Umowa”)

§1 – Definicje

 1. 1. Administrator / ADO – podmiot będący administratorem w rozumieniu RODO w odniesieniu do Danych.
 2. 2. Dane – dane osobowe powierzone Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania przez ADO w ramach Umowy, w związku z Umową bazową.
 3. 3. Kolejny przetwarzający – kolejny podmiot przetwarzający, z którego usług korzysta Podmiot przetwarzający w związku z realizacją Umowy bazowej.
 4. 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 5. 5. Podmiot przetwarzający – CStore S.A. z siedzibą al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000846769, NIP 5862356855, kapitał zakładowy 1 083 321,60 zł
 6. 6. Umowa bazowa – umowa będąca podstawą współpracy ADO i Podmiotu przetwarzającego, na mocy której ADO korzysta z oprogramowania Podmiotu przetwarzającego do prowadzenia sklepu internetowego znajdującego się na serwerze Podmiotu przetwarzającego w związku, z którą następuje powierzenie Danych.
 7. 7. Strony – strony niniejszej Umowy, którymi jest Administrator i Podmiot przetwarzający.

§2 – Oświadczenia Administratora

 1. 1. Administrator oświadcza, że posiada podstawy prawne przetwarzania Danych, a powierzenie Podmiotowi przetwarzającemu Danych do przetwarzania nie naruszy praw podmiotów tych danych, przepisów prawa (w szczególności RODO) czy jakichkolwiek praw osób trzecich.
 2. 2. Administrator zapewnia, że będzie powierzać Dane Podmiotowi przetwarzającemu wyłącznie w celu realizacji Umowy bazowej.
 3. 3. Administrator zapewnia, że powiadomi Podmiot przetwarzający o wszelkich działaniach właściwych organów administracji publicznej, związanych z przetwarzaniem Danych przez ADO.

§3 – Oświadczenia Podmiotu przetwarzającego

 1. 1. Podmiot przetwarzający oświadcza, że będzie przetwarzać Dane w granicach określonych Umową oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. 2. Przetwarzanie Danych przez Podmiot przetwarzający odbywa się wyłącznie na udokumentowane polecenia ADO, w szczególności zawarte w Umowie bazowej, a także wyrażone przez zamówienie kolejnych usług.
 3. 3. Dane przetwarzane są w celu realizacji Umowy bazowej i w zakresie niezbędnym do jej prawidłowego wykonania.
 4. 4. Podmiot przetwarzający posiada odpowiednie polityki ochrony danych osobowych w zakresie dotyczącym powierzenia mu danych przez ADO.
 5. 5. Dostęp do Danych będą miały wyłącznie osoby, które zostały upoważnione przez Podmiot przetwarzający do przetwarzania danych, a także zobowiązane do prawidłowej ochrony tych danych i zachowania Danych w tajemnicy, lub podlegające prawnemu obowiązkowi dochowania takiej tajemnicy.
 6. 6. Podmiot przetwarzający podejmuje wszelkie środki wymagane przez właściwe przepisy prawa, zwłaszcza przez art. 32 RODO, zgodnie z którym Podmiot przetwarzający wdraża odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.
 7. 7. Podmiot przetwarzający współpracuje z organami właściwymi do spraw ochrony danych osobowych, w zakresie wykonywanych przez nie zadań.

§4 – Dane

 1. 1. W oparciu o niniejszą Umowę przetwarzane będą Dane, na które składają się:
 1. dane zwykłe;
 2. szczególne kategorie danych osobowych, tj. dane wymienione w art. 9 RODO, jeśli wynika to z charakteru sklepu prowadzonego przez ADO;
 3. dane osób niepełnoletnich.
 1. 2. W oparciu o niniejszą Umowę przetwarzane będą Dane następujących kategorii osób:
  1. użytkownicy sklepu internetowego ADO, prowadzonego przez ADO z wykorzystaniem oprogramowania Podmiotu przetwarzającego znajdującego się na serwerach będących w jego władaniu;
  2. pracownicy i współpracownicy, w tym kontrahenci ADO – o ile jest to niezbędne dla wykonania Umowy bazowej.
 1. 3. Przetwarzanie Danych odbywać się będzie w okresie obowiązywania Umowy bazowej.

§5 – Wsparcie Administratora przez Podmiot przetwarzający

 1. 1. Podmiot przetwarzający biorąc pod uwagę charakter przetwarzania w miarę możliwości pomoże ADO, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której Dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw, określonych w rozdziale III RODO – jeśli w danym przypadku ciążą one na ADO.
 2. 2. Podmiot przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomoże ADO wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.
 3. 3. Podmiot przetwarzający może odmówić przekazania ADO informacji objętych tajemnicą prawnie chronioną, w tym tajemnicą przedsiębiorstwa Podmiotu przetwarzającego lub podmiotów trzecich, a także informacji stanowiących dane osobowe nie będące Danymi, jeśli informacje te mogą zostać zastąpione innymi informacjami (w tym oświadczeniami Podmiotu przetwarzającego), zaś w przypadku gdy nie będzie to możliwe – informacje te zostaną udostępnione ADO (lub wyznaczonym przez niego osobom) wyłącznie w siedzibie Podmiotu przetwarzającego, po uprzednim zawarciu przez ADO i wszystkie osoby, którymi ADO się posługuje, przedstawionej przez Podmiot przetwarzający umowy zobowiązującej do należytej ochrony tych informacji.
 4. 4. Koszty sprawowania wsparcia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, obciążają wyłącznie ADO. Za koszty wsparcia uznaje się w szczególności koszty ponoszone przez Podmiot przetwarzający w związku z przygotowaniem dokumentów, udzieleniem informacji lub pomocy ADO. W przypadku gdy koszty, o których mowa w niniejszym ustępie zostały poniesione przez Podmiot przetwarzający – ADO niezwłocznie zwróci je Podmiotowi przetwarzającemu.
 5. 5. Jeśli z przepisów prawa lub Umowy nie wynika inny termin – wszelkie informacje udzielane przez Podmiot przetwarzający ADO, a także inne podejmowane przez niego czynności wykonywane będą niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania stosownego żądania.
 6. 6. Postanowienia niniejszego paragrafu w stosunku do działań ADO względem Kolejnych przetwarzających, o których mowa w § 7, stosuje się odpowiednio.

§6 – Audyty

 1. 1. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do udostępnienia ADO wszelkich informacji niezbędnych do wykazania obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwienia ADO lub upoważnionemu przez ADO audytorowi przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji i przyczynia się do nich.
 2. 2. W przypadku gdy wydane przez ADO w związku z powyższym ustępem polecenia w ocenie Podmiotu przetwarzającego stanowią naruszenie przepisów RODO lub innych przepisów prawa Unii lub prawa polskiego – Podmiot przetwarzający niezwłocznie poinformuje o tym ADO.
 3. 3. Przeprowadzenie audytu jest możliwe po uprzednim pisemnym poinformowaniu Podmiotu przetwarzającego przez ADO o zamiarze jego przeprowadzenia z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, wraz ze wskazaniem listy osób zaangażowanych w przeprowadzenie audytu po stronie ADO. Zawiadomienie powinno ponadto określać czas trwania audytu oraz jego zakres.
 4. 4. W przypadku, gdy audyt nie jest bezpośrednio związany z działaniami uprawnionych organów administracji publicznej kierowanymi wobec ADO w związku z przetwarzaniem danych bądź stwierdzonym i udokumentowanym naruszeniem przetwarzania Danych przez Podmiot przetwarzający – łączny czas trwania prowadzonych przez ADO audytów nie może przekroczyć trzech dni w roku kalendarzowym.
 5. 5. Audyt może być przeprowadzony wyłącznie po uprzednim zawarciu przez ADO i wszystkie osoby, którymi ADO się posługuje, przedstawionej przez Podmiot przetwarzający umowy zobowiązującej do należytej ochrony wszelkich informacji uzyskanych w związku z audytem.
 6. 6. Audyt przeprowadzany jest w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i nie może w żaden sposób zakłócać ani negatywnie wpływać na bieżącą działalność Podmiotu przetwarzającego.
 7. 7. Audyty przeprowadzane są na koszt ADO. Koszty sprawowania nadzoru nad Podmiotem przetwarzającym przez ADO obciążają wyłącznie ADO. Za koszty nadzoru uznaje się w szczególności koszty ponoszone przez Podmiot przetwarzający w związku z dokonywaniem kontroli, audytów przez ADO. W przypadku gdy koszty, o których mowa w niniejszym ustępie zostały poniesione przez Podmiot przetwarzający – ADO niezwłocznie zwróci je Podmiotowi przetwarzającemu.
 8. 8. Postanowienia niniejszego paragrafu w stosunku do działań ADO względem Kolejnych przetwarzających, o których mowa w § 7, stosuje się odpowiednio.

§7 – Kolejny przetwarzający

 1. 1. Podmiot przetwarzający może korzystać z usług Kolejnego przetwarzającego tylko za uprzednią szczegółową zgodą lub ogólną pisemną zgodą ADO.
 2. 2. Podmiot przetwarzający nałoży na każdego Kolejnego przetwarzającego, w szczególności za pośrednictwem umowy, te same obowiązki ochrony Danych jak wynikające z Umowy, w szczególności obowiązek wdrożenia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO.
 3. 3. W przypadku niewywiązania się przez Kolejnego przetwarzającego z ciążących na nim obowiązków w stosunku do Danych, pełna odpowiedzialność wobec ADO za spełnienie obowiązków przez Kolejnego przetwarzającego spoczywa na Podmiocie przetwarzającym.
 4. 4. ADO wyraża zgodę na korzystanie przez Podmiot przetwarzający z Kolejnych przetwarzających wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. Zmiana załącznika nie stanowi zmiany Umowy i postanowienia ust. 5-6 niniejszego paragrafu stosuje się do niej odpowiednio.
 5. 5. Powierzenie przetwarzania Danych Kolejnym przetwarzającym niewskazanym w Załączniku nr 1 wymaga uprzedniego zgłoszenia tego faktu ADO – w celu umożliwienia mu sprzeciwu. Sprzeciw może zostać dokonany nie później niż na siedem dni przed powierzeniem Danych Kolejnemu przetwarzającemu. Zgłoszenie zamiaru powierzenia przez Podmiot przetwarzający może zostać dokonane w szczególności w formie elektronicznej.
 6. 6. W przypadku braku sprzeciwu przyjmuje się, że ADO wyraził zgodę na korzystanie z Kolejnego przetwarzającego.
 7. 7. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez ADO, Podmiot przetwarzający nie może powierzyć danych Kolejnemu przetwarzającemu, którego sprzeciw dotyczy. Podmiot przetwarzający będzie uprawniony do rozwiązania w takim przypadku Umowy bazowej, ze skutkiem natychmiastowym, a ADO nie będzie przysługiwać z tego tytułu jakiekolwiek odszkodowanie.

§8 – Postanowienia końcowe

 1. 1. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą rozwiązania Umowy bazowej.
 2. 2. Podmiot przetwarzający, po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem Danych na rzecz ADO, w szczególności w przypadku rozwiązania Umowy lub Umowy bazowej, w zależności od decyzji ADO usuwa Dane lub zwraca ADO wszelkie Dane oraz usuwa  wszelkie ich istniejące kopie – chyba że prawo Unii Europejskiej lub polskie przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakazują przechowywanie danych osobowych.
 3. 3. W przypadku wypowiedzenia Umowy bazowej, ADO powinien przekazać Podmiotowi przetwarzającemu decyzję, o której mowa w poprzednim ustępie, nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania Umowy. W przypadku braku przekazania takiej decyzji w tym terminie – przyjmuje się, że ADO nakazał Podmiotowi przetwarzającemu usunięcie Danych i wszelkie związane z tym konsekwencje obciążają wyłącznie ADO.
 4. 4. W sprawach nieuregulowanych, w tym w zakresie zmiany Umowy, zastosowania mają postanowienia Umowy bazowej.
 5. 5. W przypadku braku odmiennych ustaleń Stron koszty, o których mowa w Umowie bazują na stawce godzinowej 200 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy każdej jednej osoby ze strony Podmiotu przetwarzającego.
 6. 6. W razie sprzeczności postanowień niniejszej Umowy z Umową bazową – pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.
 7. 7. Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, ustalenia i porozumienia Stron w zakresie uregulowanym w Umowie.
 8. 8. W przypadku, gdy Podmiot przetwarzający udostępni ADO Umowę przed 25 maja 2018 r., zawarcie tej Umowy nastąpi 25 maja 2018 r., pod warunkiem obowiązywania Umowy bazowej.
Potrzebujesz pomocy w stworzeniu sklepu internetowego do sprzedaży hurtowej lub detalicznej?
Potrzebujesz profesjonalnego doradztwa przy uruchomieniu platformy do sprzedaży hurtowej?
Umów bezpłatną konsultację